SUPPORT OUR FOUNDER

Jeg har brug for din hjælp.

English below!

LOGI:

Siden jeg begyndte LOVE OF GOD MINISTRY og min rejsetjeneste i 2016, har Gud sørget for at jeg havde et sted at bo - uden husleje. Det er stoppet, jeg er flyttet til Brande og betaler 2.000kr pr måned.

1. december 2018 opsagde jeg mit job på MotelX, da det blev et valg mellem arbejde eller ministry, i maj 2019 kom en Indisk bror og besøgte mig, han profeterede at; ”ikke nok med at det var rigtig at sige dit job op, det var også det rigtige tidspunkt” den dag blev jeg meget glad for man kan godt føle sig mærkelig, når men ikke gør som alle andre i det her land.

Det er her jeg har brug for din hjælp, da husleje er noget oven i mit nuværende budget. Ring hvis Helligånden taler til dig om at støtte mig i Guds arbejde – +4522885025.

MIT DAGLIGE ARBEJDE:

I 2020 har LOVE OF GOD MINISTRY givet over 100.000 måltider i Pakistan, Indien, Kenya, Liberia, Rwanda og Nepal. Vi har betalt for flere operationer. Læger og indlæggelser er ikke betalt af skatten i disse lande, men skal betales kontant før lægerne går i gang. Vi betaler månedlig for flere familiers overlevelse i Pakistan.

Vi har online møder 1 gang hver uge - 10 familier fra Liberia, Indien, Pakistan, UAE, Kenya, Rwanda og Danmark deltager. Vi forsøger, at få alle til at deltage med noget (1. Kor 14, 26), det har bl.a. ført til at en kvinde gruppe er startet i Lahore, da en af kvinderne virkelig har fået blod på tanden.

Dagligt be’r jeg for mange mennesker og opmuntre mange tjenester. Det har ført til helbredelser, udfrielser og mennesker er kommet ud i deres kald og bliver brugt i deres lokale kirker. Andre har selvstændige tjenester blandt børn, som vi også støtter økonomisk.

Du kan se mere om på www.loveofgod.dk

Vi vil også gerne sende en nyheds mail til dig, den kan du bestille på 7hholm@gmail.com

Gud velsigne dig i det nye år 2021.

English

I NEED YOUR HELP.

ACCOMMODATION:

Since I started LOVE OF GOD MINISTRY and my travel ministry in 2016, God has made sure I had a place to live - without rent. It has stopped now, I moved to Brande and will have to pay DKK 2000 per month.

December 1st 2018 I quit my job at MotelX as it became a choice between job or ministry, in May 2019 an Indian brother came and visited me, he prophesied that; "Not only was it right to quit my job, it was also the right time" that day I was very happy you can feel strange when you do not do like everyone else in this country.

This is where I need your help, as rent is not included in my current budget.

Please call if the Holy Spirit leads to you to support me in the work of God - 22885025.

MY DAILY WORK:

In 2020 THE LOVE OF THE MINISTRY OF GOD has provided over 100,000 meals in Pakistan, India, Kenya, Liberia, Rwanda and Nepal. We have paid for several operators. Doctors and hospital admissions are not paid by the tax in these countries, but must be paid in cash before the doctors start. We pay monthly for several families survival in Pakistan.

We have online meetings twice a week - 10 families from Liberia, India, Pakistan, UAE, Kenya, Rwanda and Denmark participate. We try to get everyone to participate with something (1 Cor 14, 26), it has led to a woman-group starting in Lahore as one of the women starts walking in her calling.

Every day I pray for many people and encourage many services. It has led to healings, deliverances and people have come out in their calling and are being used in their local churches. Others have independent ministries among children, which we also support financially.

You can see more at www.loveofgod.dk

We would also like to send you a news email, you can order it at 7hholm@gmail.com

God bless you in the new year 2021.

Kærlig hilsen/In Him

Henrik Holm

LOVE OF GOD MINISTRY

+4522885025

Del siden